شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

 

۱. کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد.

۲. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­‌توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ تا ساعت ‌۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴  از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

۳. مهلت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر: از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند - شماره تماس: ۰۵۶۳۱۸۳۰۳۹۱

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت  ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ می‌­باشد.

۶. نشانی مزایده‌­گذار: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی – تلفن:  ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مزایده‌­گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می‌­بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه نمایند.

مهدی بهترین  - شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1464572
شناسه انتشار: 1254
شماره م / الف: -1