اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای بدون ارزیابی کیفی (نوبت اول) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ روی آن کلیک کنید

ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف. ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب. فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمركز وجوه سپرده اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه گران:

  • جهت مناقصه های (۱۲۴/۱۴۰۱ و ۱۲۵/۱۴۰۱ و ۱۲۶/۱۴۰۱ و ۱۲۷/۱۴۰۱ و ۱۲۸/۱۴۰۱ و ۱۲۹/۱۴۰۱ و ۱۳۰/۱۴۰۱) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه (۱۳۱/۱۴۰۱) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای تائیدیه معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور یا گواهینامه فنی معتبر تولید حفاظ بتنی بلوک مفصلی صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه میباشند.
  • جهت مناقصه (۱۳۲/۱۴۰۱و ۱۳۳/۱۴۰۱) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه میباشند.
  • جهت مناقصه (۱۳۴/۱۴۰۱) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته ساختمان و ابنیه و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه میباشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰  لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های (۱۲۴/۱۴۰۱ و ۱۲۵/۱۴۰۱ و ۱۲۶/۱۴۰۱ و ۱۲۷/۱۴۰۱ و ۱۲۸/۱۴۰۱ و ۱۲۹/۱۴۰۱)  از طریق سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های (۱۳۰/۱۴۰۱ و ۱۳۱/۱۴۰۱ و ۱۳۲/۱۴۰۱و ۱۳۳/۱۴۰۱ و ۱۳۴/۱۴۰۱)  از طریق سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، نبش غفاری ۲۵،  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

شماره تماس: ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶

کد پستی: ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵

متقاضیان می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: 1464554
شناسه انتشار: 1251
شماره م / الف: -1