اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه گزار به نشانی بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری-تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صلاحیت از  سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیزمنتشر شده است.

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

۱. تضمین شرکت درمناقصه (ارجاع کار): ضمانت‌نامه‌های معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۰۸۰۰۳۰۶۰۷۹۵۵۶۶۵ نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.

۲. محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری

۳. محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری می‌باشد؛ ضمنا به پیشنهادهای خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۳. اعتبار پروژه  (برابر شرایط مناقصه): مطابق اعتبار درج شده در اسناد مناقصه

امور قرارداد اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1463124
شناسه انتشار: 1239
شماره م / الف: -1