دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كلیه شركت‌های دارای مجوز از كمیسیون ماده ۲۰ و دارای گواهی صلاحیت ایمنی واگذار نماید؛ لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۸:۴۵) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱. محل و مدت انجام كار: پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان - (۱ ماه کامل شمسی)

۲. نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانكی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰۸۱۶۵۲۱۳۶۰۰۳ نزد بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه (شركت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله‌ای دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

۳. مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۴. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت‌ها: خراسان جنوبی، بیرجند،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان مرکزی، اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه – روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ برابر ساعت جدول فوق

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

شناسه آگهی: 1462892
شناسه انتشار: 1230
شماره م / الف: -1