شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت سوم) شهرداری بیرجند

حهت مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند

۲. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می‌­گردد.

۳. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­‌توانند اسناد مناقصه را از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ می‌­باشد.

۶. نشانی مناقصه­‌گذار: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی – تلفن: ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مناقصه­‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می­‌بایست مراحل ثبت‌­نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً می­‌توانند جهت راهنمایی و ثبت‌­نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

مهدی بهترین - شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1460004
شناسه انتشار: 1173
شماره م / الف: -1