دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مطابق جدول ذیل به كلیه شركتهای دارای مجوز و دارای صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای صلاحیت ایمنی واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۰۸:۴۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱. مدت و محل انجام كار : ۶ ماه کامل شمسی – دانشگاه و واحدهای تابعه

۲. نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانكی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰۸۱۶۵۲۱۳۶۰۰۳  بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شركت در مناقصه) مطابق جدول ذیل:

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

۳. مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

۴. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاكات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار میباشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

شناسه آگهی: 1460080
شناسه انتشار: 1179
شماره م / الف: -1