اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد؛ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ می باشد.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای  الف:

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان مفتح ۲۷ – استادیوم آزادی – اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1460002
شناسه انتشار: 1171
شماره م / الف: -1