پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی همزمان، به پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی (حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و پایه ۵ در رشته تاسیسات) با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق این سامانه انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای

 

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی - اعتبارات تخصیصی نقدی و اسناد خزانه اسلامی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۵ روز پنجشنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۵ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ صبح روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

آدرس: بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی – تلفن ۰۵۶۳۲۴۶۲۱۲۱

 شناسه آگهی: 1459393
شناسه انتشار: 1148
شماره م / الف: -1