شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد  از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده واجد صلاحیت جهت مناقصه «خرید تجیهزات تله متری ایستگاه پمپاژ و چاه های محمدشهر مربوط به پروژه آبرسانی به شهر بیرجند» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

تامین کنندگان متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی مناقصه  به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 1459200
شناسه انتشار: 1145
شماره م / الف: -1