روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اطلاعیه‌ای با موضوع ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالعاتی قائن واقع در استان‌ خراسان جنوبی صادر کرد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی

محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالعاتی قائن واقع در استان‌ خراسان جنوبی

پیرو آگهی ممنوعیت شماره ۷۰۰/۵۰۰۲۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵، بر اساس نتایج مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده‌ مطالعاتی قائن همچنان ادامه دارد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده و به موجب ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره‌برداری از منابع آب (به استثنای موارد مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۵۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۴ و در حد سقف تخصیص آب ابلاغ شده) در محدوده مطالعاتی مذکور طبق نقشه‌های موجود در دفتر حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از تاریخ اتمام آگهی فوق (۱۴۰۱/۰۸/۱۸) به مدت ۵ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۱۸ با حدود اربعه به شرح زیر تمدید می‌گردد.

شمال: از خط‌الراس كوه گلگون در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به كوه‌های كمر گود، سیدآباد (نقطه ارتفاعی ۱۹۴۱)، نقطه ارتفاعی ۱۴۸۷ سپس به كوه بلگی و از آنجا تا نقطه ارتفاعی ۱۸۷۹ كوه پشوش

شرق: از نقطه ارتفاعی ۱۸۷۹ كوه پشوش در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی ۱۳۵۸ ، كوه كمر كلو، كوه امام جعفری و از آنجا تا نقطه ارتفاعی ۲۳۶۳ كوه ورزق

جنوب: از نقطه ارتفاعی ۲۳۶۳ كوه ورزق در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی اسفدن، قائن و چاهك موسویه سپس به خط‌الراس كوه‌های آبیدر، رول (نقطه ارتفاعی ۲۳۵۱)، سیاهو، سركل و از آنجا تا كوه واراز (نقطه ارتفاعی ۲۶۱۹)

غرب: از نقطه ارتفاعی ۲۶۱۹ كوه واراز در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به كوه كرچ سپس در امتداد مرز مذكور به كوه اندریك و از آنجا تا خط‌الراس كوه گلگون

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1457294
شناسه انتشار: 1116
شماره م / الف: -1