آگهی دعوت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده (به روش فشرده) اداره کل راه آهن شرق   منتشر شد.

باسمه تعالی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده (به روش فشرده)

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ساده و به روش فشرده به شماره مناقصه (۰۷۰۱-ش-۰۴) به شرح ذیل اقدام نماید.

۱. شرح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) به ایستگاههای راه آهن تربت حیدریه و خواف

۲. مبلغ کل برآورد: ۱۱,۵۹۹,۴۵۴,۴۰۰ ریال

۳. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۵۷۹,۹۷۲,۷۲۰ ریال - به صورت یکی از روشهای ذیل:

الف) ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل راه آهن شرق صادره یکی از بانکهای مجاز که حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید باشد (مطابق نمونه فرمت ارائه شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲.

ب) اصل فیش واریزی وجه نقد بحساب تمركز وجوه نقدی راه آهن به حساب ۲۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۴۰۰۶۳۷۲۶۲۴ ir بنام تمركز وجوه سپرده راه آهن نزد بانك مركزی.

ج) اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید.

۴. مدت و محل اجرا: مدت اجرا ۱۲ ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

۵. شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه: بارگذاری گواهی صلاحیت های ذیل ،در زمان ارسال اسناد الزامی می باشد.

الف) پروانه فعالیت در زمینه حمل مواد نفتی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

ب) تاییدیه ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی.

ج) گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی ارائه نمایند.

۶. مهلت و نحوه دریافت اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰  روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir و از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد را دریافت نمایند.

۷. مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و پاکت (الف) به نشانی استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، میدان امامزاده، اداره کل راه آهن شرق -کدپستی ۹۷۹۱۱۳۵۵۵۵  ارسال گردد.

۸. زمان و محل گشایش: پاکت‌ها در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق، باز و نتیجه مناقصه اعلام می گردد.

اداره کل راه آهن شرق

شناسه آگهی: 1455804
شناسه انتشار: 116
شماره م / الف: -1