اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه گزار به نشانی بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری-تلفن 92-32400390) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان‌کاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیزمنتشر شده است.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

۱. تضمین شرکت درمناقصه (ارجاع کار): ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ وموردقبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۰۸۰۰۳۰۶۰۷۹۵۵۶۶۵ نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.

۲. محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ودبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری - محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری می باشد. ضمنا به پیشنهادهای خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۳. اعتبار پروژه  (برابر شرایط مناقصه): مطابق اعتبار درج شده در اسناد مناقصه

امور قرارداد اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1455331
شناسه انتشار: 115
شماره م / الف: -1