شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی فردوس  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۰۷ به شركت دارای رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه واگذار نماید.

۱- مشخصات كار: اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی فردوس به مساحت حدود ۲۶۰۰۰ مترمربع

۲- میزان تضمین شركت در مناقصه: مبلغ ۳.۳۴۹.۵۲۰.۹۸۸ ریال(سه میلیارد و سیصد و چهل و نه میلیون و پانصد و بیست هزار و نهصد و هشتاد و هشت ریال) می‌باشد که می‌بایست به‌صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مصوب هیأت محترم وزیران ارائه گردد. در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ می‌بایست به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ با شماره شبا۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ IR  و شناسه واریز ۹۶۹۲۹۴۷۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۴۷۲۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واریز گردد.

۳- مبلغ برآورد: ۶۶.۹۹۰.۴۱۹.۷۶۱ ریال(شصت و شش میلیارد و نهصد و نود میلیون و چهارصد و نوزده هزار و هفتصد و شصت و یک ریال) از محل اعتبارات منابع داخلی(نقدی) شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی می باشد. این قرارداد تعدیل دارد. شاخص مبنای پیمان سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱ می باشد.

۴- مدت اجرای كار: سه ماه

۵- آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها: روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ می‌باشد و پیشنهادهای واصله روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت۸:۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محلاتی- خیابان هفتم تیر- شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید.

۶- قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد كه به‌حساب شماره به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی بشماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ با شماره شبا ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ IR و شناسه واریز ۳۲۶۱۰۹۸۸۰۲۹۴۷۲۰۸۱۱۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.

از كلیه پیمانكاران واجد شرایط دعوت می‌شود جهت اعلام آمادگی، ارائه سوابق اجرایی و خرید اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

شناسه آگهی: 1454093
شناسه انتشار: 112
شماره م / الف: -1