شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی سنگ سربیشه  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۰۹ به شركت دارای رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه واگذار نماید.

۱. مشخصات كار: اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی سنگ سربیشه به مساحت حدود ۳۵۰۰۰ مترمربع

۲. میزان تضمین شركت در مناقصه: مبلغ ۴.۵۳۸.۴۲۳.۷۳۷ ریال(چهار میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و هفتصد و سی و هفت ریال) می‌باشد که می‌بایست به‌صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مصوب هیأت محترم وزیران ارائه گردد. در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ می‌بایست به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ با شماره شبا۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ IR  و شناسه واریز ۹۶۹۲۹۴۷۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۴۷۲۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واریز گردد.

۳. مبلغ برآورد: ۹۰.۷۶۸.۴۷۴.۷۴۳ ریال (نود میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل و سه ریال) از محل اعتبارات منابع داخلی(نقدی) شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی می باشد. این قرارداد تعدیل دارد. شاخص مبنای پیمان سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱ می‌باشد.

۴. مدت اجرای كار: سه ماه

۵. آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها: روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ می‌باشد و پیشنهادهای واصله روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت۱۲:۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محلاتی- خیابان هفتم تیر- شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید.

۶. قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد كه به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی بشماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ با شماره شبا ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ IR و شناسه واریز ۳۲۶۱۰۹۸۸۰۲۹۴۷۲۰۸۱۱۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شركت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.

از كلیه پیمانكاران واجد شرایط دعوت می‌شود جهت اعلام آمادگی، ارائه سوابق اجرایی و خرید اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

شناسه آگهی: 1454087
شناسه انتشار: 110
شماره م / الف: -1