اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی - کارگاهی واقع در حریم شهر بشرویه را از طریق فراخوان به‌صورت اجاره و بهره‌برداری موقت واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به ادارات راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمایند.

كلیه مراحل فراخوان اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس: www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذكور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شركت در فراخوان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ میباشد.

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می‌بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جداول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاكت به‌صورت فیزیكی در مهلت مقرر تحویل فراخوان گزار گردد.

محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

  • ودیعه شرکت در آگهی به صورت اصل ضمانتنامه بانكی معادل ۵% كل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در كلیه شعب بانك های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانكی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷  IR با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰  بانك مركزی به نام سازمان ملی زمین و مسكن

ضمناً ؛ حتماً بروی پاكت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد.

مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

۱. فرم تكمیل شده شرایط خاص شركت در فراخوان + فرم درخواست استرداد سپرده شرکت در فراخوان

۲. تصویر موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط

۳. فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتی مورخ ۷۷/۱۰/۲۲

۴. تصویر شناسنامه، كارت پایان خدمت یا معافی دائم و كارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

(اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی فراخوان گر نمی باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع می باشد. ملاک ارزیابی فراخوان گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه فراخوان گزار است.)

تذكرات:

۱. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، كمتر از ۵ درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲. واگذاری اراضی صنعتی - کارگاهی به برنده آگهی به‌صورت انعقاد قرارداد اجاره خواهد بود.

۳. برنده آگهی موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برنده فراخوان اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره كل تسلیم نمایند. تكمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد فراخوان به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، كه در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره كل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۴. كلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده‌سازی ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره كلاً به عهده برنده فراخوان می باشد.

۵. بازگشایی پاكات راس ساعت ۹ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در محل اداره كل انجام خواهد شد.

۶. كسانی كه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری می باشند حق شركت در فراخوان را ندارند.%

مشخصات اراضی

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

آدرس دریافت و ارسال مدارک: بلوار شهید آوینی، میدان راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، ساختمان مرکزی – کد پستی ۹۷۱۷۴۳۴۷۵۷

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1453870
شناسه انتشار: 106
شماره م / الف: -1