دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كلیه شركتهای دارای مجوز از كمیسیون ماده ۲۰ و دارای گواهی صلاحیت ایمنی واگذار نماید؛ لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۰۸:۴۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱. محل و مدت انجام كار: پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان - (۱۰ ماه کامل شمسی)

۲. نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانكی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 4101081652136003 نزد بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه (شركت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل:

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

۳. مهلت ارائه اسناد: تا ساعت  ۰۸:۴۵ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۴. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاكات: خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان مرکزی، اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه – روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ برابر ساعت جدول فوق

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

شناسه آگهی: 1453561
شناسه انتشار: 102
شماره م / الف: -1