اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری (اجاره) فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید.

 لذا متقاضیان می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده:

خراسان جنوبی، بیرجند، نبش خیابان غفاری ۲۵، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

شماره تماس:  9-32342137-056

کد پستی: 9717833115

شناسه آگهی: 1454036
شناسه انتشار: 109
شماره م / الف: -1