دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید پرسی غذای مورد نیاز دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی قاین را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به كلیه دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصلاح واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۸:۵۰) روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳  با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱. محل و مدت انجام كار: دانشکده پرستاری مامایی قاین -  (۵ ماه کامل شمسی) 

۲. نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانكی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 4101081652136003  بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شركت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

ردیف

مناقصه

مبلغ تضمین ریال

1

خرید پرسی غذای دانشکده پرستاری مامایی قاین

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳. مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۹:۰۰  صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۴. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاكات: خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان مرکزی، اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه –  روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

شناسه آگهی: 1453423
شناسه انتشار: 100
شماره م / الف: -1