شهرداری نهبندان  در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

۱. محل تأمین اعتبار:منابع داخلی  و اعتبارات تملک سرمایه ای سال۱۴۰۱

۲. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

۳. مهلت ومحل دریافت اسناد مزایده:از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ لغایت ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۵. شرکت کنندگان در مناقصه بایستی پاکتهای (الف)،(ب)و(ج) اسناد مناقصه را به‌صورت جداگانه وطبق دستورالعمل در سامانه ستاد بارگزاری واصل پاکت (الف)را تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به آدرس نهبندان-خیابان قائم شرقی-ساختمان مرکزی شهرداری-واحد مالی ارسال و رسید دریافت نمایند.

۶. زمان گشایش وقرائت پیشنهادها: روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۹ صبح در محل شهرداری نهبندان.

۷. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی-شهرستان نهبندان خیابان قائم شرقی ساختمان مرکزی شهرداری.

۸. شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادها مختار است.

۹. به دلیل اهمیت حمایت از توان تولیدی وخدماتی کشور؛ رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی" توسط پیمانکار لحاظ گردد.

۱۰. هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۱. درصورتی که برندگان اول ،دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۲. كسانيكه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مناقصه را ندارند.

۱۳. سایر اطلاعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج می‌باشد                                                                                                          

مرتضی صادق بختیاری-شهردار نهبندان

شناسه آگهی: 1453241
شناسه انتشار: 98
شماره م / الف: -1