دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع  غذای مورد نیاز بیمارستان خاتم الانبیاء درمیان را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به كلیه دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصلاح واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۸:۴۵) روز  پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۰  با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱. محل و مدت انجام كار: بیمارستان خاتم الانبیاء  -  شهرستان  درمیان  -   (6 ماه کامل شمسی) 

۲. نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانكی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 4101081652136003  بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شركت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

ردیفمناقصهمبلغ تضمین ریال
۱خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع  غذای مورد نیاز بیمارستان۶۵۶،۲۵۰،۰۰۰

۳. مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

۴. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاكات:  خراسان جنوبی،  بیرجند،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان مرکزی،  اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه  –  روز  دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۱  - ساعت ۰۹:۰۰

  در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادهای تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

شناسه آگهی: 1452108
شناسه انتشار: 74
شماره م / الف: -1