موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد ، بهره‌برداری ، تعمیرات ، توسعه شبکه ، مشترکین ، گازبانی ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز در سطح ناحیه طبس و بهره‌برداری CNG روستای نایبند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2001091444000160)

بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی

(مناقصه عمومی و یك مرحله ای شماره53138124)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :‌ 32392000-056 ، نمابر قراردادها :‌ 32400523-056

موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد ، بهره‌برداری ، تعمیرات ، توسعه شبکه ، مشترکین ، گازبانی ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز در سطح ناحیه طبس و بهره‌برداری CNG روستای نایبند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2001091444000160)

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22 - مبلغ تضمین 13.000.000.000 ریال (سیزده میلیارد ریال)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.

نکته: اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات جاری (منابع داخلی) و سرمایه ای (منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه - طرحهای غیرعمرانی) شركت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان:

 • دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 1400 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9
 • مطابق بند الف ماهده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه ماده 4 این قانون (سامان توانیران) مجاز است.

نكته 1: ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است.

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1401/11/23 لغایت ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10
 • اعلام نتایج ارزیابی كیفی: 1401/12/13
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/12/13 لغایت ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت 09:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24
 • زمان و مكان بازگشایی پاكات: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1452121
شناسه انتشار: 79
شماره م / الف: -1