اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی (نوبت اول) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید


ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمركز وجوه سپرده اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ايران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه گران:

جهت مناقصه های فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰  روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷  لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری 25 – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

شماره تماس : ۳۲۳۴۲۱۳۷-۹-۰۵۶                                                       کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵

متقاضیان می توانند براي كسب اطلاعات بیشتر و دريافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: 1451204
شناسه انتشار: 70
شماره م / الف: -1