موضوع مناقصه : نصب و تعویض 7500 كنتور و نصب 4000 رگولاتور در سطح شهرستان های بیرجند و خوسف و روستاهای تابعه.

بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی

(مناقصه عمومی و یك مرحله ای شماره 53137752)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :‌ 32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :‌ 32400523-056

موضوع مناقصه: نصب و تعویض 7500 كنتور و نصب 4000 رگولاتور در سطح شهرستان های بیرجند و خوسف و روستاهای تابعه

شرح مختصر كار: نصب و تعویض 7500 كنتور و نصب 4000 رگولاتور به همراه 1500 اتصال خروجی در سطح شهرستان های بیرجند، خوسف و روستاهای تابعه به مدت یکسال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2001091444000154)

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین : 1.300.000.000 ریال (یک میلیارد و سیصد میلیون ریال)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه ای (منابع داخلی - طرحهای غیرعمرانی) شركت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان:

  • دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات
  • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
  • داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
  • ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی

تذکر 2: مطابق بند الف ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است.

نكته: ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است.

برنامه زمانی مناقصه:

  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1401/11/17 لغایت ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/24
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت 08:00 دوشنبه مورخ 1401/12/08
  • اعلام نتایج ارزیابی كیفی: 1401/12/09
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/12/09 لغایت ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1401/12/11
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت 09:30 یکشنبه مورخ 1401/12/21
  • زمان و مكان بازگشایی پاكات: ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1449636
شناسه انتشار: 63
شماره م / الف: -1