شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید 300 کیلو وات پنل خورشیدی مونوکریستال با فریم آلومنیومی آمودایزد شده  طبق کلیه استانداردهاي ملي مربوطه در حوزه انرژی های تجدید پذیر صادره از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) 

بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی

(مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره 53137872)

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد پنل خورشیدی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با کلیه استانداردهای ملی مربوطه در حوزه انرژی های تجدید پذیر صادره از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مورد تأیید شركت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین كنندگان ذیصلاح خریداری نماید ، بدین منظور از كلیه شركتهای سازنده و یا تأمین كننده كه توانایی تأمین کالای مذکور و تهیه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار را دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) به شماره فراخوان (2001091444000155) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تذكر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود.

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :‌ 32392000-056 ، نمابر قراردادها :‌ 32400523-056

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه ای (منابع داخلی- طرحهای غیرعمرانی) شركت گاز استان خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: خرید 300 کیلو وات پنل خورشیدی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید 300 کیلو وات پنل خورشیدی مونوکریستال با فریم آلومنیومی آمودایزد شده طبق کلیه استانداردهای ملی مربوطه در حوزه انرژی های تجدید پذیر صادره از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 1.800.000.000 ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال)

شرایط مناقصه گران:

  • داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصلاح
  • توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانكی طبق ضوابط كارفرما
  • داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
  • توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
  • ارائه ایران كد كالا الزامی است.

تذکر: مطابق بند الف ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

  • مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1401/11/18 لغایت ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/07
  • اعلام نتایج ارزیابی كیفی : 1401/12/07
  • زمان و مكان بازگشایی پاكات الف و ب: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
  • زمان و مكان بازگشایی پاكات ج : پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ  1401/12/10 ، در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. لازم به ذكر است تاریخ و مكان اعلام شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امكان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شركت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی كه پیشنهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت كتبی اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ، هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1451203
شناسه انتشار: 69
شماره م / الف: -1