شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به‌صورت اجاره و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اسناد مزایده بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید

۱. کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می­گردد.

۲. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مزایده را ازتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا ساعت ۱۴:۰۰  مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.

۳. مهلت بازدید : از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰  مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۱  لغایت  ۱۴۰۱/۱۱/۱۶  با هماهنگی  مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بیرجند می­باشد.

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۷  می­باشد.

۶. نشانی مزایده­گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به  ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه نمایند.

مهدی بهترین  - شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1449415
شناسه انتشار: 45
شماره م / الف: -1