شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بارگذاری نمایند. درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۴۰۰۵۷۰ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

                        روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1449246
شناسه انتشار: 35
شماره م / الف: -1