موضوع مناقصه: امکان سنجی ، مسیریابی، نقشه برداری، زیست محیطی، عملیات خاکشناسی و ژئوتکنیک و طراحی خط انتقال اسپکه - فنوج در استان سیستان و بلوچستان به روش QCBS (انتخاب براساس کیفیت و قیمت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2001091444000152)

بسمه تعالی

آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره

(مناقصه عمومی و  دو مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی شماره 53137375)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- کدپستی : 9719866838- تلفن : 32392000-056- نمابر قراردادها :‌32400523-056

موضوع مناقصه: امکان سنجی ، مسیریابی، نقشه برداری، زیست محیطی، عملیات خاکشناسی و ژئوتکنیک و طراحی خط انتقال اسپکه - فنوج در استان سیستان و بلوچستان به روش QCBS (انتخاب براساس کیفیت و قیمت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2001091444000152)

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار: مطابق با ماده 7 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22) قراردادهای خدمات مشاوره تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار ندارند.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه - طرحهای غیرعمرانی) شركت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرایط متقاضیان:

 • دارا بودن شخصیت حقوقی
 • ارائه گواهینامه صلاحیت مشاوره معتبر در حداقل پایه 2 در تخصص خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی

تذکر 1: ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است.

تذکر 2: مطابق بند الف ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی: از تاریخ 1401/11/11 لغایت ساعت 08:00 مورخ 1401/11/17
 • آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 08:00  مورخ 1401/11/24
 • اعلام نتایج ارزیابی كیفی:  1401/11/26
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/11/26 لغایت ساعت 10:30 مورخ 1401/12/01
 • آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه (پیشنهاد فنی و مالی): ساعت 10:30 مورخ 1401/12/15
 • زمان و مكان بازگشایی پاكات ب: ساعت 11:00 مورخ 1401/12/15 - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
 • زمان و مكان گشایش پاكات ج: پس از بررسی پیشنهاد فنی شركتها (ارزیابی فنی) ، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرایط در تاریخ  1401/12/20 در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. لازم به ذكر است تاریخ اعلام شده جهت گشایش پاكات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی پیشنهادها و رفع ابهام‌های احتمالی امكان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شركت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی كه پیشنهاد فنی آنها (پس از ارزیابی) مورد تأیید قرار گیرد به صورت كتبی جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ،  هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایت‌های www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می‌باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1449266
شناسه انتشار: 33
شماره م / الف: -1