شهرداری قاین

آگهی مناقصه ممیزی املاک شهر قاین به همراه نقشه‌برداری(GIS)

شهرداری قاین در نظر  دارد  ممیزی املاک شهر قاین به همراه نقشه برداری (GIS)  را از طریق مناقصه  عمومی به مدت شش ماه با امکان تمدید با صلاحدید شهرداری  تا یک سال   با شرایط  پیوست و شرایط ذیل به پیمانکار واگذار نماید.

شركت گاز استان خراسان جنوبی

آگهی خرید و تملك زمین (نوبت اول) شركت گاز استان خراسان جنوبی

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد اراضی مورد نیاز خود در محل احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز به آدرس خیابان معتمد رضایی نبش معتمد رضایی ۵ و ۷ شهر فردوس واقع در پلاک ثبتی ۴۱۲۰ فرعی از ۱ اصلی بخش ثبتی یک فردوس را مطابق كروكی ذیل بر اساس اختیارات قانونی حاصل از ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تملك و خریداری نماید.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله‌ای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره مناقصه: ۲۰۰۱۰۹۲۱۲۶۰۰۰۰۰۹) به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی شركت گاز استان خراسان جنوبی

موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرکت آب فاضلاب استان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت آب فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه «مجتمع آبرسانی شادان شهرستان خوسف (آبرسانی به روستاهای تقی آباد و بید)» را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

آگهی مزایده  اراضی تجاری درشهر بیرجند (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهر بیرجند به صورت نقدی را با مشخصات مندرج در جداول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان بیرجند مراجعه فرمایند.

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به استناد آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲)  قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد جهت مناقصه «عملیات تکمیلی بدنه و سر ریز تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان» از طریق سامانه ستاد اقدام به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید.

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه «عملیات حفاری و لوله گذاری ۷۰۶ متر چاه مشاهده ای در دشت‌های استان خراسان جنوبی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

پوستر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در رابطه با آگاه‌سازی والدین نسبت به شناخت دوستان فرزندان خون، پوستری را منتشر کرد.

شركت گاز استان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد پنل خورشیدی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با کلیه استانداردهای ملی مربوطه در حوزه انرژی های تجدید پذیر صادره از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مورد تأیید شركت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین كنندگان ذیصلاح خریداری نماید.

Top