شرکت گاز خراسان جنوبی

مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره۵۳۱۵۸۷۲۴ شرکت گاز خراسان جنوبی

شرکت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد ایستگاه‌های CGS   مورد نیاز خود جهت اجرای پروژه‌های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان را به شرح  ذیل و با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با آخرین استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و مورد تأیید بازرسی فنی شرکت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین کنندگان ذیصلاح خریداری نماید.

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

آگهی مزایده  یک قطعه زمین با کاربری صنعتی - کارگاهی در شهر طبس  (نوبت دوم)

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی - کارگاهی در شهر طبس رابه صورت نقدی با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می‌توانند جهت بازدید زمین و کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی شهرستان طبس مراجعه فرمایند.

شرکت آب فاضلاب استان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت آب فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه­‌های ذیل را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ۲۰۰۲۰۹۲۱۲۶۰۰۰۰۰۹ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی «عملیات آماده‌سازی (زیرسازی، اساس و آسفالت) اراضی ۵۰ هکتاری دولتی شهر طبس» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد بر اساس تکلیف بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به فروش رساند.

شهرداری بیرجند

مناقصه  عمومی دو مرحله­‌ای (نوبت اول) شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

آگهی مزایده  یک قطعه زمین با کاربری صنعتی در حریم شهر نهبندان  (نوبت اول)

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در حریم شهر نهبندان را از طریق مزایده به‌صورت اجاره و بهره‌برداری موقت واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می‌توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر  به اداره راه و شهرسازی شهرستان نهبندان مراجعه فرمایند.

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره جهت انجام «خدمات مهندسی مطالعات (مرحله اول و دوم) طرح های آبرسانی در سطح استان خراسان جنوبی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح نماید.

شرکت گاز استان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

اجرای حدود ۵۶ کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز و نصب  ۲۲۰۰ مورد انشعاب پلی اتیلن به‌صورت پراکنده در سطح شهرستان بیرجند، خوسف و روستاهای تابعه به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۰۸)

Top