اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای هم‌زمان با ارزیابی (نوبت دوم)

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصات عمومی «عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی باند دوم محور طبس - اصفهان (محدوده طبس - جوخواه) کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۱۶»، «عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی باند دوم محور طبس - دیهوک (حدفاصل طبس - اصفهک) به طول ۱۷ کیلومتر»، «عملیات احداث باند دوم محور طبس - یزد (قطعه چهارم) به طول ۱۷ کیلومتر، حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۳۶ الی ۰۰۰+۵۳ و احداث پل راه‌آهن»، «عملیات احداث باند دوم محور بیرجند - سربیشه - نهبندان» و «عملیات احداث باند دوم محور قائن - ابراهیم‌آباد - کالشور» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مزایده عمومی (نوبت دوم) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده  غرفه‌های بازار گل و گیاه  واقع در پارک خانواده (بلوار فایده) بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی

اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه گزاربه نشانی بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری-تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزادمی توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند. ضمناً این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir)نیزمنتشر شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) یک مرحله‌ای

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری قاین

آگهی تجدید مزایده فروش ۳ قطعه زمین مسکونی و تجاری  واقع در خیابان امام علی (ع) و بلوار شهرداری

شهرداری قاین در نظر دارد براساس ماده ۵ و6 و ۷ و ۸ و ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری و به استناد لایحه شماره  11973/10/ش/ق  مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ و مصوبه شماره۱۳۱۷ مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تعداد یک قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری به پلاک ثبتی‌های ۴۶۵ فرعی از ۱۹۱۲ اصلی و تعداد ۲ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان امام علی (ع) به پلاک ثبتی‌های ۵۴۳۰-۵۴۳۱-فرعی از ۱۹۳۵ اصلی را  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده (۲۰۰۲۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۰۴) از طریق مزایده به فروش رساند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه‌های عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی به روش فشرده

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه‌های «خرید لوله چدن داکتیل» (شماره مناقصه: ۳۱-۱۴۰۲) و «خرید لوله و مانشن GRP» (شماره مناقصه: ۳۲-۱۴۰۲) و «خرید ۸۰۰ تن لوله پلی اتیلن با قطرهای مختلف» (شماره مناقصه: ۳۳-۱۴۰۲) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید.

شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای شرکت آب فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های «خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی» و  «خرید منهول پلی اتیلن روتاری» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شبکه‌های بهداشت و درمان فردوس،  طبس، سربیشه، نهبندان، سرایان و درمیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كلیه شرکت‌های دارای مجوز و صلاحیت از سازمان کار، رفاه و امور اجتماعی یا شرکت‌های پیمانکاری تأسیساتی دارای پایه حداقل (۵ تأسیسات) و دارای گواهی صلاحیت ایمنی واگذار نماید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به كلیه شرکت‌های دارای مجوز و دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح واگذار نماید.

Top