پایین بودن آمار اهدای عضو ایران نسبت به دیگر کشورها/ عدم فرهنگ سازی مناسب برای اهدای عضو

سمیه جعفری با اشاره به اینکه تاکنون فرهنگ سازی مطلوبی درخصوص اهداء عضو صورت نگرفته است، گفت: «درجامعه امروز متاسفانه بسیاری از خانواده ها پس از مرگ مغزی شدن عزیزانشان، به سختی رضایت به انجام امر اهدای عضو می‌دهند».