شبکه ملی اطلاعات دسترسی‌های جدید را پدید می‌آورد

محمود واعظی با بیان اینکه تلاش شد خدمات شبکه ملی اطلاعاتو دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپعرضه شود، گفت: «شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک محدودیت ایجاد نکرده؛ بلکه دسترسی‌های جدیدی به وجود می‌آورد».