شرایطی که تهدید جرم محسوب می شود، کدامند؟

تهدیدات اشخاص همیشه جرم محسوب نمی‌شود؛ چراکه این تهدیدات شرایطی دارد که تهدید کننده باید قادر به انجام آن باشد.