آغاز مرحله اول رزمایش نیروزی زمینی سپاه در کویر مرکزی ایران

مرحله اول رزمایش  نیروی زمینی سپاه از امروز در کویر مرکزی ایران آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.